• دیدگاه باید مرتبط با موضوع مطلب باشد و حاوی نظر شخصی شما در رابطه با آن موضوع باشد.
  • از بکار بردن الفاظ رکیک، توهین آمیز و تحقیرآمیز در دیدگاه خودداری کنید.
  • از قرار دادن لینک‌های تبلیغاتی و بازاریابی در دیدگاه خود پرهیز کنید مگر اینکه مجاز باشد.
  • حق نشر مطالب را رعایت کنید و مطالبی کپی‌شده از جای دیگر قرار ندهید.
  • دیدگاه‌های تکراری ارسال نکنید.
  • از مواردی مانند CAPS LOCK استفاده نکنید زیرا آزاردهنده است.
  • در صورت امکان از نام واقعی یا نام کاربری خود استفاده کنید.
  • موارد غیرقانونی مانند تهدید و آزار و افترا را در دیدگاه قرار ندهید.
  • از قوانین سایت مورد نظر پیروی کنید. ممکن است قوانین دیگری هم وجود داشته باشد.